141 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
703 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
23 +
شرکت های صنایع خلاق


6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0